Exchange Server Üzerinde Kullanıcıların Mailbox Boyutlarını Listeleme

Kullanıcıların mailbox boyutlarını liste şeklinde görme ihtiyacı duyabiliriz  bunu Exchange Server üzerinden Exchange Management Shell çalıştırarak aşağıdaki kodu kullanarak .cvs dosyası olarak export edebiliriz.

Get-MailboxStatistics -Database “Mailbox Database XXXXXXXXXXXXX” | Select DisplayName, ItemCount, TotalItemSize | Sort-Object TotalItemSize -Descending | Export-CSV C:\MBSizes.csv

 

 

READ  Blok zinciri teknolojisi nedir?

Yorum yapın